thePAY?
ໂທໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ thepay

thepay

 

ໂທໄດ້ທຸກທີ່

ທຸກເວລາ
thepay

ຕື່ມເງິນມືຖືແບບອັດຕະໂນມັດ
ທຸກວັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ 365 ວັນ

ຕື່ມເງິນຄ່າໂທຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ໃຊ້ບັດ
(SK,KT,LG, ມືຖືຕື່ມເງິນ/ລາຍເດືອນ)

 

 

recharge

ສາມາດຕື່ມດ້ວຍຕົວເອງ
ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ (thepay)

 

ໂທຕ່າງປະເທດ

KT the+00796

thepay: ສະໝັກໃໝ່ຮັບເລີຍ 2,000ວອນ
ຕື່ມເງິນໂທຕ່າງປະເທດຮັບເພີ່ມ 10%

 

international call KT 00796 

ອັດຕາຄ່າໂທອີງຕາມນະໂຍບາຍ KT

prepaid phone

ຕື່ມດ້ວຍຕົວເອງ

ເງິນຄ່າໂທບໍ່ພໍແມ່ນບໍ່? ມາລອງຕື່ມຜ່ານ 'thePay'

ຕື່ມດ້ວຍຕົວເອງພຽງເຮັດຕາມສາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ!

 

recharge mobile

 

 

ການຊຳລະແບບວ່ອງໄວ

ເປັນແອັປທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊຳລະງ່າຍຂຶ້ນ

ຕື່ມເງິນມືຖືແບບຕື່ມເງິນ/ໂທຕ່າງປະເທດ/
ຕື່ມອິນເຕີເນັດ. ຊ່ວຍໃຫ້ການຊຳລະງ່າຍດ້ວຍ
ການດຳເນີນການທີ່ຮັບຮອງໄດ້

 

ພາສາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ

ດ້ວຍພາສາຂອງທ່ານ. (ໂທ/SMS/ເຟດສບຸກ)

1666-0146

 

ແຊັດ

ສູນບໍລິການ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະດວກ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້

 

"thePay"ແມ່ນແອັປທີ່ໃຊ້ຕື່ມເງິນຄ່າໂທດ້ວຍຕົນເອງສຳລັບມືຖືແບບຕື່ມເງິນ.

korea event
korea event
THE Pay APP download
ThePAY android app download
ThePAY ios app download

MANUAL

매뉴얼

FAQ

CUSTOMMER CENTER

PROMOTION

CUSTOMMER CENTER