【អាយឌីកាតហួសកមណត់】របៀបដោះស្រាយបញ​ចូលទឺកប្រាក់ពេលហួសអាយឌីកាត
안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

【체류기간만료】
010-XXXX-YYYY
고객님은 통신사에서 체류기간 만료로 충전이 실패 되었습니다.
》통신사에서 체류기간 만료로 충전 실패

◈ របៀបដោះស្រាយ
▶ករណីរយកអាយឌីកាតទៅបើកលេខទូរព្ទ័
》ឆែកមើលកាលហួសកំណត់របស់អាយឌីកាត
》បន្ទាប់ពីបន្តអាយឌីកាតហើយសូនខលទៅ(114) បន្ទាប់ពីភ្ជាប់បានហើយសូមផ្ញើរអាយឌីទៅអោយ

》បើចង់ដឺងបន្តអាយឌិកាតសូមទំនាក់ទមនងទៅក្រសួងងន្តោប្រវេសន៍.(Tel: 1345 - មានគ្រាប់ភាសា)

▶ករណីរបើកលេខទូរសព្ទ័តាមលិខិតឆ្លងដែន
》ករណីរយកលិខិតឆ្លងដែនទៅបើកលេខទូរសព្ទ័អាចប្រើបានក្នុងរយះពេល90ថ្ងៃ។
》ករណីរយកអាយឌីទៅបើកលេខគីអាចប្រើបានតាមទិដ្ខាការកំណត់នៅលើអាយឌីកាត។
》ទៅហានលក់ទូរព្ទ័ដែលនៅជីតៗហើយប្រាប់ថាបានអាយឌីកាតទៅគឺលោកអ្នកអ្នកអាចប្តូរបាន
》បើចង់ដឺងច្បាស់សូមខលទៅ(114)រួចសួរពីអ្វីដែលចង់ដឹងទៅជាការស្រេច

ករណីរបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហើយតែបរជ័យគឺទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកបានផ្ទុកនៅក្នុង thePay Cash, លោកអ្នកអាចយកទឹកប្រាក់នេះទៅបញ្ចូលកាតក្នុងប្រពន្ធ័រឺកាតខលទៅខ្មែរបានវិញ។

បើចង់ដឹងពណ៌មានលំអិតសូមចូលមើល http://m.thepay010.com
កូកែកសេនធ័រ ☎ 1666-0146(មានគ្រប់ភាសារ)
thePAY