[ការខលហៅក្រៅប្រទេស] បញ​ចូលទឹកប្រាក់ពីcash
안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

thePay Cash를 사용하는것을 강력하게 추천 드립니다. 
thePay Cash는 더욱 간편하고 신속하게 결제를 도와줍니다.

[kt the+ 1]ចុចលើ "បញ្ចូលទឹកខលទៅក្រៅប្រទេស"

[kt the+ 2]  ត្រួតពិនិត្យមើលលេខដែលត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់

[kt the+ 3] 충전정보를 재확인 하시고 ‘OK’ 버튼을 클릭합니다.

[kt the+ 4] ពិនិត្យលើទឹកប្រាក់ម្តងទៀតរួចចុចលើ ‘OK’

[kt the+ 5] បន្ទាប់ពីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហើយ5~10ទើបអាចឆែកលើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បាន