[ខលហៅក្រៅប្រទេ] បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមcash
안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

국제전화 전용 은행계좌로 금액을 충전하는 방법
*1번만 충전하면 쉽게 사용할수 있는 "thePay cash"를 사용하는 것을  강력하게 추천드립니다. 링크

 

[kt1]ចុចលើ "ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ខលទៅខ្មែរ"

[kt2] ពិនិត្យមើលលេខដែលត្រូវបញ្ចូលហើយជ្រើសរើសទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបញ្ចូល

[kt3] ពិនិត្យមើលលើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ម្តងទៀតហើយចុច ‘OK’

[kt4]
1-1  ចុចលើកុងធនាគា
1-2 ជ្រើសរើសធនាគាដែលត្រូបបញ្ចូល

[kt5]បើចង់ប្តូរធានាគាសូមចុចលើការផ្លាសប្តូរធានាគា
(តាមធម្មតាគឺធនាគា농협)

[kt6] ចុច okពេលឃើញផ្ទាំងចុចមក

[kt7] បន្ទាប់ពីចុចប្តូរហើយសូមចុចលើok

[kt8] ពិនិត្យមើលលេខកុងធនាគាម្តងទៀត

 

[kt9]
6-1 계좌로 송금을 한후 "새로고침"버튼을 누릅니다.
6-2 변경된 잔액을 꼭 확인해 보세요.