[ខលចេល] របៀបខលទៅក្រៅប្រទេសតាម00796
សូមជមរាបសួរពីកូកែកសេនធ័រ។សូមឆ្លើយជូននូវរាល់សមនួររប់បងប្អូន

1. ហៅខលទៅក្រៅប្រទេស00796+លេខកូដប្រទេស+លេខទូរសព្ទ័+ចុចខល
2. .ហៅខលទៅក្រៅប្រទេស080-33-00796+ចុចខល+លេខទូរសព្ទ័#
3. ការប្តូរភាសា00796+ចុចខល18#
4. ពិនិត្យឆែកមើលលេខកាត00796+ចុចខល77#
5. ឆែកទឹកប្រាក់00796+ចុចខល14#
6. ការផ្ទេទឹកប្រាក់00796+ចុចខល11#លេខកាតថ្មី#


====(2016년 기준 요금표) 

Ask help desk(support language) Tel: 1666-0146