(သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿဖင္း) ေၾကာင္႔ေငြၿဖည္႔မရသည္႔အခါေၿဖရွင္းရန္နည္းလမ္း

안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

မဂၤလာပါ. ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္. ေမးခြန္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ေၿဖၾကားေပးပါမယ္.

【체류기간만료】
010-XXXX-YYYY
고객님은 통신사에서 체류기간 만료로 충전이 실패 되었습니다.
》통신사에서 체류기간 만료로 충전 실패

(ဗီဇာသက္တမ္းကုန္ဆံုးၿခင္း)

010-XXXX-YYYY

မိမိဖုန္းဆင္းကဒ္၀ယ္ယူထားေသာ ဖုန္း company မွဗီဇာသက္တမ္းကုန္ဆံုးၿခင္းေၾကာင္႔ဖုနး္လိုင္းၿဖတ္ေတာက္ထားပါသၿဖင္႔ေငြၿဖည္႔သြင္းမရၿဖစ္ေနၿခင္း

 

ေၿဖရွင္းရန္နည္း္လမ္း

ႏိုင္ငံၿခားသားကဒ္ၿဖင္႔ ဖုန္းဆင္းကဒ္၀ယ္ယူထားသည္ဆုိပါက

ႏုိင္ငံၿခားသားကဒ္တြင္ ေနထုိင္မွဳသက္တမ္းရွိ..မရွိ ၿပန္လည္စစ္ေဆးပါ၇န္။

သက္တမ္းတုိးၿပီးၿဖစ္ေနပါက ဖုနး္လိုင္းဆားဗစ္စင္တာ (114) သုိ႔ဆက္သြယ္ၿပိး ႏုိင္ငံၿခားသားကဒ္ အေရွ႔အေနာက္ကိုဓါတ္ပံုရိုက္ၿပီး ပို႔ေပးပါက အဆင္ေၿပသြားပါလိမ္႔မည္။

ေနထိုင္မွဳသက္တမ္းတုိးၿခင္းႏွင္႔ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ကို immigration တြင္ စံုစမ္းေမးၿမန္းပါရန္ (Tel: 1345 -မည္သည္႔ဘာသာစကားႏွင္႔မဆုိေထာက္ပံ႔ေပးသည္)

ပါ႔စပို႔ၿဖင္႔ ဖုန္းဆင္းကဒ္၀ယ္ယူထားသည္ဆုိပါက

ပါ႔စပုိ႔ၿဖင္႔၀ယ္ယူထားပါက ရက္ေပါင္း ၉၀ သာ အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး ဖုန္းလိုင္းၿပတ္ေတာက္သြားပါလိမ္႔မည္။

ႏုိင္ငံၿခားသားကဒ္ၿဖင္႔ ေၿပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္ပါက မိမိေနထိုင္မွဳသက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္အထိ ဖုန္းလိုင္းအသံုးၿပဳႏုိင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

နီးစပ္ရာ ဖုန္းဆုိင္သုိ႔သြားၿပီး ႏိုင္ငံၿခားသားကဒ္ၿဖင္႔၀ယ္ယူၿခင္းၿဖင္႔ေၿပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္ေပးပါရန္ ေၿပာဆုိအကူအညီေတာင္းၾကည္႔ပါ။

ထပ္ၿပီးအေသးစိတ္သိရွိခ ်င္ပါက ဖုန္းလိုင္းဆားဗစ္စင္တာ (114) သုိ႔ဖုန္းဆက္ေမးၿမန္းပါရန္။

ေငြၿဖည္႔ၿခင္းမေအာင္ၿမင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဘဏ္မွၿဖတ္ေတာက္သြားသည္႔ေငြပမာဏမွာ thePay Cash တြင္ဒီအတုိင္းက ်န္ရွိေနၿပီး၊တၿခားဖုန္းနံပါတ္သို႔ေၿပာင္းလဲေငြၿဖည္႔သြင္းႏုိင္ပါသည္။

ထပ္ၿပီးအေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို http://m.thepay010.com တြင္ ေလ႔လာၾကည္႔ရွဳပါရန္။

ဆားဗစ္စင္တာ ☎ 1666-0146(ၿမန္မာဘာသာၿဖင္႔ေထာက္ပံ႔ေပးသည္။)
thePAY