(ၿပည္ပဖုန္း) ကဒ္ၿဖင္႔ ေငြၿဖည္႔ၿခင္း

안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

မဂၤလာပါ. ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္..ေမးခြန္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပန္လည္ေၿဖၾကားေပးပါမယ္.

국제전화요금 카드로 충전하는 방법을 알려드리겠습니다.

ၿပည္ပဖုန္းေငြၿဖည္႔ၿခင္းကို ကဒ္ၿဖင္႔ၿဖည္႔သြင္းပံုနည္း္လမ္းကို ေဖာ္ၿပေပးပါမယ္။
*1번만 충전하면 쉽게 사용할수 있는 "thePay cash"를 사용하는 것을  강력하게 추천드립니다. 링크

တၾကိမ္ ေငြၿဖည္႔သြင္းရံုၿဖင္႔လြယ္ကူစြာ အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ "thePay cash" ကို အသံုးၿပဳၿခင္း ကို ညြႊန္ၿပေပးပါမယ္။

[kt the+ 1] "국제전화충전"을 클릭합니다.

ၿပည္ပဖုန္းေခၚဆုိရန္ေငြၿဖည္႔ၿခင္း ဆုိသည္႔ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt the+ 2]  번호 확인후 충전하실 금액을 선택합니다.

မိမိၿဖည္႔ခ်င္သည္႔ဖုန္းနံပါတ္ကို ၿပန္စစ္ေဆးၿပီး ၿဖည္႔သြင္းမည္႔ေငြပမာဏကို ေရြးခ ်ယ္ရန္။

[kt the+ 3] 충전정보를 재확인 하시고 ‘OK’ 버튼을 클릭합니다.

ေငြၿဖည္႔မည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္တၾကိမ္ၿပန္စစ္ေဆးၿပီး "OK" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[카드3] 카드번호(저장가능)와 유효기간을 입력해주세요.

ကဒ္နံပါတ္(သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ၿခင္း) ႏွင္႔ ကဒ္သက္တမ္းကုန္ဆံုး လ။ ခုႏွစ္ကို ရိုက္ထည္႔ေပးပါရန္။

[카드4]  "결제"버튼을 클릭하세요.

ေငြေပးၿခင္း ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[카드5] thePAY Cash에 결제금액이 예치됐습니다."OK"를 클릭하세요.

thePay Cash တြင္ ေပးေခ်မည္႔ေငြပမာဏကို Deposit လုပ္ၿပီးပါၿပီ. OK ကိုႏွိပ္ေပးပါရန္။

[카드6] 충전화면에서 충전후 history에서 결과 확인하시면 됩니다.

ေငြၿဖည္႔သြင္းၿခင္းဆုိင္ရာအေၾကာငး္အရာမ ်က္ႏွာၿပင္တြင္ ေငြၿဖည္႔သြင္းၿပီးေနာက္ Historyတြင္ ေငြၿဖည္႔ရလဒ္ကို ၿပန္လည္စစ္ေဆးၾကည္႔ရွုႏုိင္သည္။