(အသားကဒ္ကိုးရီးယားၿပည္တြင္းဖုန္း)တြင္ Cash ၿဖင္႔ေငြၿဖည္႔သြင္းၿခင္း

안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

မဂၤလာပါ ..ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္..ေမးခြန္းမ ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပန္ေၿဖေပးပါ႔မယ္.

캐쉬로  간편하게 마음껏 충전해보세요.

Cash ၿဖင္႔မိမိစိတ္တိုင္းက ် ေငြၿဖည္႔ႏိုင္ပါသည္။
캐쉬를 사용하면 사용이 더욱 간편해 집니다.

Cash ကို အသံုးၿပဳၿပီး ေငြၿဖည္႔ပါက ပိုမိိုလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။

[선불폰1] ‘모바일(음성/데이터)’ 버튼을 클릭합니다.

"Mobile (Voice/Data) ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[선불폰2] 상품선택 선불폰 충전(음성/데이터)

မိမိေငြၿဖည္႔ခ်င္ေသာအမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ (Voice/ Data)

[선불폰3] Voice 또는 Data - 원하는 상품을 클릭합니다.

Voice သို႔မဟုတ္ Data ..မိမိ ၿဖည္႔ခ်င္ေသာ အမ်ိဳးအစားကို ႏွိပ္ရန္။

[선불폰4] 충전할 금액을 선택합니다.

မိမိၿဖည္႔ခ်င္ေသာ ေငြပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ရန္။

[선불폰5] 한번 더 금액을 확인 하시고 ‘충전’버튼을 클릭합니다.

ေနာက္တၾကိမ္ ၿဖည္႔မည္႔ေငြပမာဏကို ၿပန္စစ္ေဆးၿပီး "ေငြၿဖည္႔ၿခင္း" ခလုတ္ကိုႏွိပ္ရန္။

[선불폰6] 충전정보를 첵크하시고 "OK"를 눌러주세요.

ေငြၿဖည္႔မည္႔ဖုန္းနံပါတ္ႏွင္႔ေငြၿဖည္႔မည္႔ပမာဏကို ၿပန္စစ္ေဆးၿပီး "OK"ကို ႏွိပ္ရန္။