(အသားကဒ္ကိုးရီးယားၿပည္တြင္းဖုန္း)ဘဏ္အေကာင္႔ထဲက ေငြၿဖည္႔ၿခင္း

မဂၤလာပါ..ဆားဗစ္စင္တာကၿဖစ္ပါတယ္..ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေၿဖၾကားေပးပါမယ္.

*တၾကိမ္ေငြၿဖည္႔ရံုၿဖင္႔ လြယ္ကူစြာ အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ "thePay cash"ကိုအသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္းကို ညြႊန္ၿပေပးခ်င္ပါတယ္.

 -유형별 thePay 충전방법-

thePay ေငြၿဖည္႔ပံုနည္းလမ္း
"thePay"충전하는 종류와 각각의 충전방법은 다음과 같습니다. 천천히 따라해 보세요!

"thePay"ၿဖင္႔ေငြၿဖည္႔ႏုိင္ေသာ အမ ်ိဳးအစားႏွင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေငြၿဖည္႔နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းလိုက္လုပ္ၾကည္႔ေပးပါ!

[선불폰1] ‘모바일(음성/데이터)’ 버튼을 클릭합니다.

Mobile (voice/data)ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါ။

[선불폰2] 상품선택 선불폰 충전(음성/데이터)

မိမိၿဖည္႔ခ်င္ေသာ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးပါ ( voice /data)

[선불폰3] "Voice" 또는 "Data" => 원하는 상품을 클릭합니다.

"Voice " သို႔မဟုတ္ "Data "=> ၿဖည္႔ခ်င္ေသာအမ်ိဳးအစားကို ေရြးပါ။

[선불폰4] 충전할 금액을 선택합니다.

မိမိၿဖည္႔ခ်င္ေသာ ပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

[선불폰5] 한번 더 금액을 확인 하시고 "충전" 버튼을 클릭합니다.

ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္စစ္ေဆးၿပီး "ေငြၿဖည္႔ၿခင္း" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါ။

[선불폰6]
1-1. "은행계좌" 버튼을 클릭을 합니다.

ဘဏ္အေကာင္႔ဆုိသည္႔ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါ။
1-2. 입금하실 은행을 선택합니다.

ေငြၿဖည္႔သြင္းမည္႔ဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

[선불폰7]
은행을 변경하실려면 "은행변경" 버튼을 클릭합니다.

ဘဏ္နာမည္အေၿပာင္းအလဲ လုပ္ခ်င္ပါက "ဘဏ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း"ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။
(기본으로 농협으로 설정이 되어있습니다.)

(ပံုမွန္အားၿဖင္႔ NH Bank ၿဖင္႔ေဖာ္ၿပထားပါလိမ္႔မည္)

[선불폰8] 팝업창이 나오면  "확인"을 클릭합니다.

မက္ေဆ႔ေပၚလာရင္ OK ကုိႏွိပ္ေပးပါရန္။

[선불폰9] 마찬가지로 변경이 완료되면 "확인" 버튼을 클릭합니다.

ေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿပီးဆံုးပါက OK ကုိႏွိပ္ေပးပါရန္။

[선불폰10] 다시 한번 송금할 은행과 계좌번호를 확인합니다.

ေနာက္တၾကိမ္ ေငြလြဲထည္႔မည္႔ ဘဏ္နာမည္ႏွင္႔ ဘဏ္အေကာင္႔နံပါတ္ကုိ ၿပန္စစ္ေဆးပါ။

[선불폰11]
6-2. 은행결제후 변경된 잔액을 꼭 확인해 보세요.

ေၿပာငး္လဲသြားေသာ လက္က ်န္ေငြပမာဏကို မၿဖစ္မေန ၿပန္လည္စစ္ေဆးေပးပါရန္။