[အသားကဒ္ဖုန္း] ကဒ္ၿဖင္႔ေငြၿဖည္႔ၿခင္း

မဂၤလာပါ..ဆားဗစ္စင္တာကပါရွင္..ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပန္ေၿဖေပးပါ႔မယ္

ကဒ္ၿဖင္႔ အသားကဒ္ဖုန္းေငြၿဖည္႔နည္းလမ္းၿဖစ္ပါတယ္။
* တစ္ၾကိမ္ေငြၿဖည္႔ရံုၿဖင္႔လြယ္ကူစားအသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ "thePay cash"ကိုအသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္းကို တိုက္တြန္းတင္ၿပေပးခ ်င္ပါတယ္. CLICK!

(အသားကဒ္ဖုန္း) " မိုဘုိင္း(ဖုနး္ေၿပာဆုိခ၊ေဒတာ)"ဆုိသည္႔ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

(အသားကဒ္ဖုန္း) မိမိၿဖည္႔ခ ်င္သည္႔အမ ်ိဳးအစားကိုေရြးခ ်ယ္ရန္။(voice /data)

(အသားကဒ္ဖုန္း) Voice ႏွင္႔ Data ထဲမွ မိမိအသံုးၿပဳခ ်င္ေသာ အမ ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏွိပ္ရန္။

(အသားကဒ္ဖုန္း) ၿဖည္႔ခ ်င္ေသာ ေငြပမာဏကို ေရြးခ ်ယ္ရန္။

(အသားကဒ္ဖုန္း) ေငြပမာဏကို ေနာက္တၾကိမ္ၿပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး "ေငြၿဖည္႔ၿခင္း"ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ေပးပါရန္။

 

(အသားကဒ္ဖုန္း) ဘဏ္ကဒ္နံပါတ္(ေရရွည္အသံုးၿပဳရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္)ႏွင္႔ဘဏ္ကဒ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္႔လ.ခုႏွစ္ကုိ ရိုက္ႏွိပ္ပါရန္။

(အသားကဒ္ဖုန္း) "ေငြေပးေခ်ၿခင္း"ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

(အသားကဒ္ဖုန္း) thePay Cash တြင္ ေငြေပးေခ်ရန္ပမာဏ ၾကိဳတင္ေငြၿဖည္႔သြင္းၿပီးပါက OK ခလုတ္ကိုႏွိပ္ရန္။

ေငြၿဖည္႔သြင္းၿခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ကို  history မ်က္ႏွာၿပင္တြင္ ၿပန္လည္စစ္ေဆးႏုိင္ၿခင္း။