ၿပည္ပသို႔ဖုန္းေခၚဆုိၿခင္း 00796 အသံုးၿပဳ နည္းလမ္း

မဂၤလာပါ။ ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္..ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပိး ၿပန္လည္ေၿဖၾကားေပးပါမယ္။

thePay ၿဖင္႔ေငြၿဖည္႔သြင္းၿပီးသည္႔အခါ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ ်ားၿဖင္႔ kt00796 ၿပည္ပဖုန္းဆက္ၿခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအခ ်က္အလက္မ ်ားကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

1. ၿပည္ပသို႔ဖုန္းဆက္ၿခင္း: 00796+ ႏုိင္ငံကုဒ္နံပါတ္ (95) + ဖုန္းနံပါတ္ + call 
2. ၿပည္ပသုိ႔ဖုန္းဆက္ၿခင္း: 080-33-00796 + call  + ဖုန္းနံပါတ္ #
3. ဘာသာစကားေၿပာင္းလဲၿခင္း : 00796+call +  18#
4. ကဒ္နံပါတ္ စစ္ေဆးၿခင္း : 00796+ call +  77#
5. လက္က ်န္ေငြစစ္ေဆးၿခင္း :00796+call + 14#
6. လက္က ်န္ေငြေၿပာင္းထည္႔ၿခင္း :00796+call+  11# ဖုန္းကဒ္အသစ္နံပါတ္#

====(2016 ခုႏွစ္အရ ေအာက္ပါ ႏွဳန္းထားၿဖစ္ပါသည္) 

Ask help desk(support language) Tel: 1666-0146