လက္ေဆာင္အမွတ္တရေပးၿခင္း
Spring Event
2017-01-26 BIG EVENT
REGULAR EVENT

10% အပိုထပ္ေဆာင္း လက္ေဆာင္ေပးၿခင္း
[KT 국제전화 00796] အခ ်ိန္မေရြး ေငြၿဖည္႔ႏိုင္ၿပီး ေငြၿဖည္႔သြင္းသည္႔အခါတိုင္း 10%အတ ထပ္ေဆာင္းလက္ေဆာင္ထည္႔ေပါင္းေပးပါသည္။ သီးသန္႔ ဖုန္းေငြၿဖည္႔ကဒ္ သြား၀ယ္ယူစရာ မလိုေတာ႔ဘဲ အခ ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ၿပည္ပေခၚဆိုမွဳ အတြက္ ေငြၿဖည္႔သြင္းႏိုင္ပါသည္။
 
CUSTOMMER CENTER
CUSTOMMER CENTER
2000 အပိုေဆာင္းလက္ေဆာင္ေပးၿခင္း
"thePay" ေဆာ႔၀ဲကို ပထမဆံုး မိမိဖုန္းတြင္ ေဒါင္းေလာ႔ထည္႔သြင္းသည္႔အခါ မည္သည္႔ႏိုင္ငံ မည္သူမဆို ၿပည္ပဖုန္းေခၚဆိုရန္အတြက္ ၀မ္ 2000 လက္ေဆာင္ၿဖည္႔ေပးထားပါသည္။ 
 
5%
ပိြဳင္႔ - အသားကတ္ ေငြၿဖည္႔သြင္းသည္႔အခါ ေငြၿဖည္႔သြင္းသည္႔အခါတိုင္း အပိုလက္ေဆာင္ ပြိဳင္႔ကို ထပ္ေဆာင္းလက္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 
( ၿခြင္းခ်က္ အေနၿဖင္႔ ပြိဳင္႔ ၀မ္ ၁ ေသာင္းမွ စတင္ၿပီး ေနာက္ေငြၿဖည္႔သည္႔အခါတြင္ ပြိဳင္႔ကိုသာ အသံုးၿပဳၿပီး ေငြၿဖည္႔သြင္းႏုိင္ပါသည္။)
CUSTOMMER CENTER

 
THE Pay APP download
ThePAY android app download
ThePAY ios app download